EHEDG Committees

Bestuurlijke Organen & Commissies

De belangrijkste bestuursorganen van EHEDG zijn de Stichtingsraad, de Raad van Advies, de Algemene Vergadering en het Directiecomité.

Stichtingsraad van Bestuur

De Stichtingsraad van Bestuur bestaat uit ten minste drie leden, die worden gekozen door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal drie (3) jaar en komen in aanmerking voor herbenoeming voor maximaal twee (2) termijnen. De leden zijn de voorzitter, die EHEDG formeel vertegenwoordigt, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester, één persoon kan de laatste twee genoemde posities tegelijkertijd vervullen.

De Stichtingsraad is belast met het bestuur van de Stichting, alsmede met de uitvoering van haar besluiten; haar leden vertegenwoordigen EHEDG in en buiten rechte.

Stichtingsbestuur vanaf 01/2018:

EHEDG Voorzitter
Ludvig Josefsberg

EHEDG Vicevoorzitter
Dr. Patrick Wouters

EHEDG Penningmeester
& Secretaris

Piet Steenaard

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit de Voorzitter en EHEDG-vertegenwoordigers van bedrijven, bij voorkeur twee van voedselproducenten, twee van fabrikanten van apparatuur, twee uit dienstverlening en ingenieursbureaus, in totaal zeven (7) leden van de raad.

De leden van de Adviesraad worden verkozen door de Algemene Vergadering voor een termijn van drie jaar en kunnen worden herkozen voor nog een aansluitende termijn. De Raad van Advies adviseert over:

  • de missie, visie en strategie
  • het jaarlijkse programma en de begroting
  • de benoeming van het Directiecomité.

De Raad van Advies komt ten minste eenmaal per jaar bijeen. De Voorzitter verstrekt de Raad van Advies relevante informatie ter beoordeling.

Raad van Advies leden vanaf 01/2018:

Advisory Board members as of 01/2018:

Matilda Freund
Mondelez, Switzerland

Hugo Piguet
Nestlé, Switzerland

Holger Schmidt
ABB, Germany

Ulf Thiessen
GEA Tuchenhagen, Germany

Hein Timmerman
Diversey, Belgium

Paul Wirtz
Tetra Pak, Sweden

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit alle bedrijfs- en institutionele leden van EHEDG met uitzondering van de individuele leden.

De enige rol van de Algemene Vergadering is het verkiezen van de Voorzitter, de Vicevoorzitter, de Secretaris, de Penningmeester en de leden van de Raad van Advies. Verkiezingen door de Algemene Vergadering zullen om de drie (3) jaar plaatsvinden.

Directiecomité

Het Directiecomité bestaat uit de leden van de Stichtingsraad van Bestuur, samen met de voorzitters en vicevoorzitters van de subcommissies. De subcommissie voorzitters en covoorzitters worden op voorstel van de voorzitter benoemd door de Stichtingsraad van Bestuur voor een termijn van drie (3) jaar en kunnen worden herbenoemd voor maximaal twee keer. EHEDG bestaat uit Regionale Afdelingen en Werkgroepen die worden beheerd door de subcommissie leiders.

from left to right:
Piet Steenaard, Huub Lelieveld, Peter Golz, Ludvig Josefsberg, Tracy Schonrock, Knuth Lorenzen, Patrick Wouters, Andrés Pascual
Missing: Karel Mager, Michael Evers, Karl-Heinz Bahr

EHEDG Directiecomité leden (PDF).

Elk EHEDG lid kan kandidaten nomineren voor het Directiecomité. De rol van het Directiecomité is:

  • het ontwikkelen van een strategie voor EHEDG met een jaarlijkse begroting, kosten en plannen
  • het verkrijgen van goedkeuring door Stichtingsraad van Bestuur
  • het aansturen van de uitvoering van de plannen
  • het goedkeuren en ondersteunen van de Subcommissies
  • het beheren van dagelijkse operationele zaken door het EHEDG-Secretariaat
  • het organiseren van verkiezingen
  • het communiceren van belangrijke beslissingen, de voortgang van zaken en prestaties aan de leden.

De Voorzitter en de Vicevoorzitter, samen met de Penningmeester, ondersteund door het EHEDG-Secretariaat, handelen namens het Directiecomité voor het operationele beheer van de organisatie.

Voor meer informatie zie de EHEDG-statuten, interne regels en de gedragscode (PDF) en het Organisatieschema.